Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een mestvergister aan de Karekietweg 2 te Biddinghuizen

Redactie Biddinghuizennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Biddinghuizen.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidLandbouw | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Karekietweg 8256RZ 2 Biddinghuizen luidt als volgt:

Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van een mestvergister aan de Karekietweg 2 te Biddinghuizen

Het college van Dronten maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3o Wabo afwijkt van de regels van het bestemmingsplannen “Buitengebied (9010)” voor het vergroten van een mestvergister aan de Karekietweg 2 te Biddinghuizen.InzageHet omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15 december 2016 tot en met 26 januari 2017 ter inzage bij/op:1.de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak;2.het gehele plan is ook beschikbaar op:1.http://www.dronten.nl2.http://www.ruimtelijkeplannen.nl Beroepschrift/verzoek om voorlopige voorzieningTijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 1.tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 2.aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde sector.  Het is mogelijk een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van het beroepschrift of het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD. Dronten, 14 december 2016, Burgemeester en wethouders van Dronten,secretaris, R. Koolburgemeester, mr. A.B.L. de Jonge.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen biddinghuizen
  2. Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidLandbouw | Organisatie en beleidNatuur en milieu | Organisatie en beleid